Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 201kWORD 18k
21. juli 2016
O-000109/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000109/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Om: Opfordring til at begrænse de ublu takster for grænseoverskridende mobilopkald og SMS inden for EU i forbindelse med revisionen af telekommunikationsrammebestemmelserne

Pr. 15. juli 2017 vil detailroamingtaksterne for forbrugere, som anvender deres mobiltelefon inden for EU men uden for deres hjemland, endelig blive afskaffet. Efterhånden som mobiltelefonerne revolutionerer vores liv, er det efter vores opfattelse et godt resultat for forbrugerne. EU bør fortsætte med a levere konkrete fordele for de europæiske borgere.

Forordningen, der blev vedtaget den 27. oktober 2015, dækker imidlertid kun roaming og dens anvendelsesområde er begrænset til telefonopkald og SMS fra en anden medlemsstat end den, hvor abonnementet er tegnet. Den omfatter derfor ikke, hvad der ofte omtales som interne EU-opkald og -SMS, der foretages fra den medlemsstat, hvor abonnementet er tegnet, til en anden medlemsstat. Det fører til uoverkommelige priser for forbrugerne (f.eks. ofte €1/minut for opkald og €0,50 for SMS) og det uacceptable forhold, at opkald fra udlandet er billigere end opkald hjemmefra. Grænser passer ikke ind i den digitale verden, og en sådan forældet praksis hører ikke hjemme i det 21. århundrede.

Kommissionen foreslog allerede i forslaget til et indre telekommunikationsmarked, som blev offentliggjort den 11. september 2013, at ændre denne situation og begrænse taksterne for telefonopkald og SMS fra hjemlandet til en anden medlemsstat. Disse bestemmelser blev imidlertid opgivet i det endelig kompromis, der blev opnået under trepartsforhandlingerne.

Som led i en overordnet indsats for at få etableret et virkeligt digitalt indre marked i EU, der prioriteres højt af både Europa-Parlamentet og Kommissionen, bedes Kommissionen besvare følgende:

Har Kommissionen til hensigt at fremsætte lovforslag om at regulere interne EU-opkald og -SMS?

Gennem denne mundtlige forespørgsel opfordrer Parlamentet Kommissionen til at fastsætte klare lofter over disse takstrer i sit kommende forslag til revision af telekommunikationsrammebestemmelserne.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse