Parlamentiniai klausimai
PDF 202kWORD 18k
2016 m. liepos 21 d.
O-000109/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000109/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Tema: Raginimas vykdant būsimą telekomunikacijų tinklo peržiūrą riboti piktnaudžiavimo atvejus apmokestinant tarpvalstybinius telefonų skambučius ir SMS žinutes ES viduje

Nuo 2017 m. birželio 15 d. mažmeniniai tarptinklinio ryšio mokesčiai, taikomi vartotojams Europos Sąjungoje ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje naudojantis mobiliaisiais telefonais, pagaliau bus panaikinti. Kadangi mobilieji telefonai iš esmės pakeitė mūsų gyvenimus, manome, kad tai didelis pasiekimas vartotojų labui, Europos Sąjunga turėtų ir toliau teikti apčiuopiamą naudą ES piliečiams.

Tačiau 2015 m. spalio 27 d. priimtas reglamentas apima tik tarptinklinio ryšio tarifus, jo taikymo sritis apima tik telefonų skambučius ir SMS žinutes iš valstybių narių, kurios nėra abonento gyvenamoji valstybė narė. Tačiau juo nereguliuojama tai, kas dažnai vadinama telefono skambučiais ir SMS žinutėmis ES viduje iš mobiliojo telefono abonento valstybės narės į kitą valstybę narę. Dėl to vartotojams tenka neįperkamos kainos (pavyzdžiui, 1 euras už minutę telefono pokalbio ir 0,5 euro už SMS žinutę) ir jie atsiduria nepriimtinoje padėtyje, kai esant užsienyje skambučiai gali būti pigesni nei namuose. Valstybinės sienos skaitmeniniame pasaulyje nepriimtinos ir 21 amžiuje ši praktika per daug pasenusi.

Komisija, savo 2013 m. rugsėjo 11 d. paskelbtame pasiūlyme dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos siūlė pakeisti šią padėtį ir riboti mokesčius už telefono skambučius ir SMS žinutes iš abonento valstybės narės į kitą valstybę narę. Tačiau šios nuostatos atkrito trišaliuose dialoguose priėmus galutinį kompromisą. Todėl siekiant didesnio postūmio tikrai Europos skaitmeninei rinkai, kuri yra vienas iš pagrindinių Parlamento ir Komisijos prioritetų, sukurti norėtumėme užduoti šį klausimą:

Ar Komisija planuoja parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų reguliuojami telefono skambučiai ir SMS žinutės ES viduje?

Tuo pačiu Parlamentas ragina Komisiją šiuo klausimu nustatyti aiškias ribas vykdant būsimą telekomunikacijų tinklo peržiūrą.

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas