Deputātu jautājumi
PDF 200kWORD 18k
2016. gada 21. jūlijs
O-000109/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000109/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Temats: Aicinājums gaidāmajā telesakaru regulējuma pārskatīšanā ierobežot pārmērīgo maksu, ko iekasē par ES iekšējām pārrobežu telefona sarunām un īsziņām

No 2017. gada 15. jūnija beidzot tiks likvidētas mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksas, kuras iekasēja no patērētājiem par mobilajām sarunām citā Eiropas Savienības valstī. Tā kā mobilie tālruņi ir būtiski mainījuši mūsu dzīvi, uzskatām, ka šis pasākums ir ievērojams sasniegums patērētāju labā. Eiropas Savienībai arī turpmāk būtu ES pilsoņiem jāsniedz taustāms labums.

Tomēr 2015. gada 27. oktobrī pieņemtajā regulā ir iekļauti tikai viesabonēšanas tarifi, un tās darbības joma attiecas tikai uz telefona sarunām un īsziņām no dalībvalsts, kas nav mobilo pakalpojumu abonēšanas valsts. Līdz ar to tajā nav reglamentētas tā dēvētās pārrobežu telefona sarunas un īsziņas, kas uzsāktas mobilo pakalpojumu abonēšanas valstī un pabeigtas citā dalībvalstī. Tas rada pārmērīgas cenas patērētājiem (piemēram, bieži vien EUR 1/min telefona sarunām un EUR 0,5 par īsziņu) un nepieņemamu situāciju, kad zvanīt no ārzemēm ir lētāk nekā no savas valsts. Robežām nav vietas digitālajā pasaulē, un šāda novecojusi prakse ir nepieņemama 21. gadsimtā.

Komisija 2013. gada 11. septembrī publicētajā priekšlikumā par telesakaru vienoto tirgu ierosināja šo situāciju mainīt un ierobežot maksas, kuras piemēro par telefona sarunām un īsziņām no dzīvesvietas valsts uz citu dalībvalsti. Tomēr šie noteikumi tika svītroti no trialoga sarunās panāktā galīgā kompromisa teksta. Tādēļ, no savas puses īstenojot vienu no Parlamenta un Komisijas galvenajām prioritātēm, proti, vērienīgāk sekmēt patiesa Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidi, mēs vēlētos uzdot sekojošu jautājumu.

Vai Komisiju paredz iesniegt likumdošanas priekšlikumu par ES iekšējo telefona sarunu un īsziņu reglamentēšanu?

Parlaments aicina Komisiju gaidāmajā priekšlikumā par telesakaru regulējuma pārskatīšanu noteikt stingrus ierobežojumus šajā jomā.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums