Interpelacje
PDF 205kWORD 19k
21 lipca 2016
O-000109/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000109/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Przedmiot: Wezwanie do ograniczenia nadmiernych opłat za międzynarodowe rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe w UE przy okazji zbliżającego się przeglądu ram prawnych dotyczących telekomunikacji.

Z dniem 15 czerwca 2017 r. zostaną ostatecznie zniesione detaliczne opłaty roamingowe pobierane od konsumentów, gdy korzystają oni z telefonów komórkowych na terenie Unii Europejskiej, ale poza swoim krajem zamieszkania. Uważamy, że jest to bardzo duże osiągnięcie dla konsumentów, szczególnie z uwagi na to, że telefony komórkowe stale zmieniają nasz sposób życia. Unia Europejska powinna w dalszym ciągu dostarczać obywatelom UE wymierne korzyści.

Rozporządzenie przyjęte 27 października 2015 r. obejmuje jednak jedynie taryfy roamingowe, a jego zakres dotyczy tylko rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych wychodzących z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie abonamentu telefonicznego. Dlatego też rozporządzenie to nie reguluje kwestii tzw. wewnątrzunijnych rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych, które kierowane są z kraju abonamentu telefonicznego do innego państwa członkowskiego. Prowadzi to do niewspółmiernie wysokich cen dla konsumentów (na przykład, często minuta rozmowy telefonicznej kosztuje 1 EUR, a wiadomość tekstowa 0,5 EUR) oraz do powstania niedopuszczalnej sytuacji, w której połączenia telefoniczne wykonywane zagranicą bywają tańsze od tych wykonywanych w kraju pochodzenia. W świecie cyfrowym nie ma granic, a tego rodzaju przestarzałe praktyki nie powinny mieć już miejsca w XXI wieku.

We wniosku dotyczącym jednolitego rynku telekomunikacyjnego opublikowanym w dniu 11 września 2013 r. Komisja zaproponowała zmianę tej sytuacji i ograniczenie opłat pobieranych za rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe wychodzące z kraju pochodzenia do innego państwa członkowskiego. Postanowienia te zostały jednak pominięte w ostatecznym kompromisie wypracowanym w negocjacjach trójstronnych. Dlatego też w ramach szeroko zakrojonych działań dążących do ostatecznego stworzenia prawdziwie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego będącego jednym z priorytetów zarówno Parlamentu, jak i Komisji pragnęlibyśmy zwrócić się z następującym pytaniem:

Czy Komisja zamierza złożyć wniosek ustawodawczy w celu uregulowania kwestii wewnątrzunijnych rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych?

Niniejszym Parlament zwraca się do Komisji o ustanowienie jasnych limitów w tej kwestii w ramach planowanego wniosku w sprawie przeglądu ram prawnych dotyczących telekomunikacji.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna