Parlamentarna vprašanja
PDF 199kWORD 17k
21. julij 2016
O-000109/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000109/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Zadeva: Poziv k omejitvi nedopustno visokih provizij, ki se zaračunavajo za čezmejne telefonske klice in kratka sporočila (SMS) znotraj EU, v okviru prihajajočega pregleda okvira o telekomunikacijskih storitvah

S 15. junijem 2017 bodo končno odpravljene maloprodajne provizije za gostovanje, ki se zaračunajo potrošnikom, ko svoje mobilne telefone uporabljajo v Evropski uniji, vendar zunaj svoje domače države. Ker mobilni telefoni korenito spreminjajo naša življenja, je to po našem mnenju velik dosežek za potrošnike. Evropska unija bi si morala še naprej prizadevati, da bi svojim državljanom zagotavljala konkretne koristi.

Toda uredba, sprejeta 27. oktobra 2015, zajema le tarife gostovanja, njeno področje uporabe pa je omejeno na telefonske klice in kratka sporočila (SMS), ki izvirajo iz države članice, ki ni država članica, v kateri je bila sklenjena naročnina. Ne ureja pa tega, kar pogosto imenujemo telefonski klici in kratka sporočila (SMS) znotraj EU, tj. klicev in sporočil, ki izvirajo iz države članice, v kateri je bila sklenjena naročnina, in so namenjeni uporabnikom v drugi državi članici. To omogoča izjemno visoke cene za potrošnike (npr. pogosto 1 EUR/min za klice in 0,5 EUR za SMS) in nedopustno situacijo, ko so lahko klici, opravljeni v tujini, cenejši od klicev, opravljenih doma. V digitalnem svetu ni prostora za meje in takšna zastarela praksa ne spada v 21. stoletje.

Komisija je v svojem predlogu za enotni trg telekomunikacijskih storitev, objavljenem 11. septembra 2013, predlagala spremembo te situacije in omejitev provizij, zaračunanih za telefonske klice in SMS iz domače države v drugo državo članico. Toda te določbe so bile izpuščene iz končnega kompromisa, doseženega v trialogih. Zato želimo v okviru širših prizadevanj za dokončanje resničnega evropskega enotnega digitalnega trga, ki je ena od najpomembnejših prednostnih nalog tako Parlamenta kot Komisije, zastaviti naslednje vprašanje:

Ali namerava Komisija predstaviti zakonodajni predlog za ureditev telefonskih klicev in SMS znotraj EU?

Parlament tako poziva Komisijo, naj v zvezi s tem določi jasne meje v svojem prihajajočem predlogu za pregled okvira o telekomunikacijskih storitvah.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo