Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 19k
16 Σεπτεμβρίου 2016
O-000113/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000113/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της κοινής ιδιοκτησίας μεγάλων θεσμικών επενδυτών

Η Επιτροπή επιβάλλει κανόνες ανταγωνισμού στην ΕΕ για να διασφαλίζεται ο δίκαιος και ισότιμος ανταγωνισμός και για να λειτουργούν καλύτερα οι αγορές στην ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να ωφελούνται οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουμε, οι δέκα μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν περίπου 22 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως και δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, και στην Ευρώπη.

Πολλοί από αυτούς, όπως η BlackRοck ή η Vanguard, είναι μεγάλοι και διαφοροποιημένοι επενδυτές. Έχουν συχνά στην κατοχή τους μεγάλο αριθμό μετοχών άμεσων ανταγωνιστών, ακόμη και του συνόλου των εταιριών ορισμένων κλάδων. Για παράδειγμα, η BlackRοck είναι κάτοχος μετοχών όλων των εταιριών του DAX-30 στη Γερμανία.

Παρότι είναι σπάνια κύριοι επενδυτές σε μία και μόνο εταιρεία, οι επιπτώσεις της εν λόγω κατάστασης στον ανταγωνισμό είναι όμοιες με αυτές ενός ολιγοπωλίου. Καθώς οι επενδυτές έχουν συμφέρονται σε πληθώρα εταιρειών, δεν παροτρύνουν τα διοικητικά όργανα να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού οδηγεί σε απώλεια πλούτου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το σύνολο της οικονομίας.

1. Έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις των μεγάλων, διαφοροποιημένων θεσμικών επενδυτών στις ευρωπαϊκές αγορές; Κατά την άποψη της Επιτροπής, ποιες είναι οι συνέπειες της κοινής ιδιοκτησίας στις ευρωπαϊκές αγορές; Ποιος είναι ο αντίκτυπος της κοινής ιδιοκτησίας στις τιμές και την καινοτομία στην ΕΕ;

2. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι κανόνες ανταγωνισμού επαρκούν για να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της κοινής ιδιοκτησίας; Αν όχι, με ποιον τρόπο θα πρέπει να αλλάξουν;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να προωθήσει τον ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου