Deputātu jautājumi
PDF 191kWORD 19k
2016. gada 16. septembris
O-000113/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000113/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, ALDE grupas vārdā

 Temats: Lielo institucionālo investoru kopīgo īpašumtiesību negatīvā ietekme uz konkurenci

Komisija uzrauga ES konkurences noteikumu īstenošanu, lai nodrošinātu godīgu un taisnīgu konkurenci un liktu ES tirgiem darboties efektīvāk. No tā labums būtu jāgūst patērētājiem, uzņēmējiem un Eiropas ekonomikai kopumā.

Šajā sakarā mūsu rīcībā ir nonākusi informācija, ka desmit lielākie institucionālie investori pasaulē kontrolē aptuveni USD 22 triljonus un ka tie aktīvi darbojas arī Eiropā.

Daudzi no šiem investoriem, piemēram, BlackRock un Vanguard, ir gan lieli, gan diversificēti. Tiem bieži vien pieder daudz akciju uzņēmumos, kas ir to tiešie konkurenti, vai pat visos atsevišķu nozaru uzņēmumos. Piemēram, BlackRock pieder akcijas visos DAX-30 uzņēmumos Vācijā.

Pat ja šie investori reti kad ir vairākuma investori tikai vienā uzņēmumā, šādas situācijas ietekme uz konkurenci ir līdzīgai oligopola ietekmei uz konkurenci. Tā kā investoriem ir intereses vairākos uzņēmumos, tie nemudina pārvaldības struktūras konkurēt citai ar citu. Šāds konkurences trūkums noved pie tā, ka zaudētāji ir gan patērētāji, gan visa ekonomika kopumā.

1. Vai ir pētīta lielo diversificēto institucionālo investoru ietekme uz Eiropas tirgiem? Kā, pēc Komisijas domām, kopīgās īpašumtiesības ietekmē Eiropas tirgus? Kā kopīgās īpašumtiesības ietekmē cenas un inovāciju Eiropā?

2. Vai Komisija uzskata, ka pašreizējais konkurences noteikumu kopums ir pietiekams, lai novērstu kopīgo īpašumtiesību iespējamo negatīvo ietekmi uz konkurenci? Ja nē, kādas izmaiņas būtu jāveic šajos noteikumos?

3. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai veicinātu konkurenci šajā jomā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums