Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 17k
17. října 2016
O-000124/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000124/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Předmět: Střídání letního a zimního času

Když legislativní orgány rozhodovaly o směrnici 2000/84/ES o úpravě letního času, vycházely z předpokladu, že tato úprava bude v různých ohledech přínosná. Mezitím byl vědecky prokázán opak, což zdůrazňuje nutnost tuto praxi přehodnotit.

Komisařka Bulcová dne 5. října 2016 oznámila, že její útvary provedou analýzu dopadů současné úpravy. S ohledem na výše uvedené vyvstávají následující otázky:

1. Jaké jsou závěry posouzení přínosů a nákladů střídání zimního a letního času, včetně důkazů ze všech následujících oblastí: energetika, zdraví, zemědělství a doprava?

2. Jaký dopad má změna času na zdraví občanů, zejména pokud jde o citlivější osoby, jako jsou děti a starší lidé?

3. Jaký dopad má letní čas na konkurenceschopnost evropského průmyslu, včetně cen a spotřeby energií?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění