Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 98kWORD 16k
17. oktober 2016
O-000124/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000124/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Om: Skift mellem sommertid og vintertid

Da lovgiverne vedtog direktiv 2000/84/EF om sommertid, var det en tilgrundliggende antagelse, at det ville give en række fordele. I mellemtiden har videnskabelig dokumentation vist det modsatte, hvilket gør det nødvendigt at reevaluere denne praksis.

Kommissær Violeta Bulc bekendtgjorde den 5. oktober 2016, at hendes tjenester ville analysere virkningen af den nuværende ordning. På baggrund heraf rejser der sig følgende spørgsmål:

1. Hvordan vurderes fordele og omkostninger ved skiftet mellem sommertid og vintertid, herunder dokumentation fra følgende sektorer: energi, sundhed, landbrug og transport?

2. Hvilken indvirkning har skiftet mellem sommertid og vintertid på borgernes helbred, især for så vidt angår sensible mennesker som f.eks. børn og ældre?

3. Hvilken indvirkning har sommertiden på konkurrencedygtigheden i den europæiske industri, herunder energipriser og energiforbrug?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse