Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 16k
17 Οκτωβρίου 2016
O-000124/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000124/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Θέμα: θερινή και χειμερινή ώρα

Όταν οι συν-νομοθέτες αποφάσισαν σχετικά με την οδηγία 2000/84/ΕΚ που αφορά τις διευθετήσεις για τη θερινή ώρα, η βασική υπόθεση ήταν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια σειρά από οφέλη. Εν τω μεταξύ επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει το αντίθετο, τονίζοντας την ανάγκη να επαναξιολογηθεί η πρακτική αυτή.

Η Επίτροπος Bulc ανακοίνωσε στις 5 Οκτωβρίου, 2016 ότι οι υπηρεσίες της θα αναλύσουν τον αντίκτυπο των σημερινών ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η αξιολόγηση των ωφελειών και του κόστους της πρακτικής της αλλαγής ώρας, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων από τους ακόλουθους τομείς: της ενέργειας, της υγείας, της γεωργίας και των μεταφορών;

2. Ποια είναι η επίδραση της αλλαγής της ώρας στην υγεία των πολιτών, και ιδίως στην υγεία των ευαίσθητων ατόμων, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι;

3. Ποια είναι η επίπτωση της θερινής ώρας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών ενέργειας και της κατανάλωσης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου