Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 17k
17. oktoober 2016
O-000124/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000124/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Teema: Suveaeg ja talveaeg

Direktiivi 2000/84/EÜ (suveaja korra kohta) vastu võttes eeldasid kaasseadusandjad, et suveajast on mitmeti kasu. Vahepeal on teaduslikult tõendatud vastupidist ja seega on ilmne vajadus kellakeeramise tava uuesti hinnata.

5. oktoobril 2016 teatas volinik Bulc, et talle alluvad talitused analüüsivad praegu kehtiva korra mõju. Sellega seoses kerkivad järgmised küsimused:

1. Kuidas hinnatakse kellakeeramise tulu ja kulu, võttes muu hulgas arvesse tõendusmaterjali järgmistest valdkondadest: energeetika, tervishoid, põllumajandus ja transport?

2. Kuidas mõjub kellakeeramine inimeste, eelkõige eriliselt tundlike inimrühmade – laste ja vanemaealiste tervisele?

3. Millist mõju avaldab suveaja kasutamine Euroopa tööstuse konkurentsivõimele, võttes muu hulgas arvesse energiahindu ja tarbimist?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave