Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 16k
17. lokakuuta 2016
O-000124/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000124/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Aihe: Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

Lainsäätäjien päättäessä kesäaikasäännöksiä koskevasta direktiivistä 2000/84/EY ne olettivat lähtökohtaisesti, että säännösten tuloksena olisi tiettyjä hyötyjä. Tieteellinen näyttö on tällä välin kuitenkin ollut päinvastaista, mikä on korostanut tarvetta arvioida tätä käytäntöä uudelleen.

Komission jäsen Bulc ilmoitti 5. lokakuuta 2016, että hänen yksikkönsä aikovat analysoida nykyisen järjestelyn vaikutuksia. Edellä todettu mielessä pitäen on aiheellista esittää seuraavat kysymykset:

1. Millaisiksi arvioidaan kellonajan muuttamiseen liittyvät hyödyt ja kustannukset ottaen huomioon seuraavilta aloilta saadut kokemukset: energia, terveys, maatalous ja liikenne?

2. Miten kellonajan muuttaminen vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja etenkin lasten ja ikäihmisten kaltaisten herkkien henkilöiden terveyteen?

3. Mikä on kesäajan vaikutus unionin teollisuuden kilpailukykyyn, energiahinnat ja kulutus mukaan luettuina?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus