Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 17k
2016 m. spalio 17 d.
O-000124/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000124/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Tema: Vasaros ir žiemos laiko keitimas

Kai teisėkūros institucijos priėmė sprendimą dėl Direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų, jis buvo grindžiamas prielaida, kad tai suteiks nemažai privalumų. Tačiau nuo to laiko moksliniai įrodymai patvirtino, jog yra priešingai, ir akivaizdžiai parodė, kad būtina iš naujo įvertinti šią praktiką.

Komisijos narė V. Bulc 2016 m. spalio 5 d. pranešė, kad jos tarnybos išnagrinės, kokią įtaką daro šiuo metu galiojantys susitarimai. Atsižvelgiant į tai, galima kelti tokius klausimus:

1. Kaip vertinama laiko keitimo praktikos nauda ir sąnaudos ir kokių įrodymų sukaupta energetikos, sveikatos, žemės ūkio ir transporto sektoriuose?

2. Koks yra laiko persukimo poveikis piliečių sveikatai, ypač jautrių asmenų, pvz., vaikų ir pagyvenusių žmonių, sveikatai?

3. Koks yra vasaros laiko poveikis Europos pramonės konkurencingumui, įskaitant energijos kainas ir suvartojimą?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas