Deputātu jautājumi
PDF 192kWORD 17k
2016. gada 17. oktobris
O-000124/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000124/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Temats: Pāreja no vasaras uz ziemas laiku un otrādi

Kad likumdevēji lēma par Direktīvu 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku, pamatā bija pieņēmums, ka pāreja dos dažādas priekšrocības. Kopš tā laika gūti zinātniski pierādījumi apliecinājuši pretējo, un tas nozīmē, ka šī prakse ir jāpārskata.

Komisāre V. Bulca 2016. gada 5. oktobrī paziņoja, ka viņas dienests analizēs pašreizējās kārtības ietekmi. Šajā kontekstā uzdodami šādi jautājumi:

1. Kā vērtējamas laika pārejas radītās priekšrocības un izmaksas, ņemot vērā arī pierādījumus no tādām nozarēm kā enerģētika, veselības aprūpe, lauksaimniecība un transports?

2. Kā laika maiņa ietekmē iedzīvotāju veselību, it īpaši jutīgu cilvēku, piemēram, bērnu un vecu cilvēku, veselību?

3. Kā vasaras laiks ietekmē Eiropas rūpniecības konkurētspēju, tostarp enerģijas cenu un patēriņu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums