Parlementaire vragen
PDF 193kWORD 16k
17 oktober 2016
O-000124/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000124/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Betreft: De omschakeling tussen zomer- en wintertijd

Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd is door de medewetgevers opgesteld vanuit de onderliggende gedachte dat de regeling een aantal voordelen zou opleveren. Inmiddels zijn er wetenschappelijke bewijzen waaruit het tegendeel blijkt en wordt het duidelijk dat dit gebruik moet worden herbekeken.

Op 5 oktober 2016 kondigde commissaris Bulc aan dat haar diensten zouden onderzoeken welke gevolgen de huidige regeling heeft. In dat verband dringen zich de volgende vragen op:

1. Wat is de balans tussen kosten en baten met betrekking tot de omschakeling tussen zomer- en wintertijd, rekening houdend met bewijsmateriaal uit elke van de volgende sectoren: energie, gezondheid, landbouw en vervoer?

2. Welke gevolgen heeft het verzetten van de klok voor de gezondheid van burgers, met name voor de gezondheid van gevoelige mensen als kinderen en ouderen?

3. Welke invloed heeft de zomertijd op het concurrentievermogen van de Europese industrie, onder meer wat de prijs en het verbruik van energie betreft?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling