Interpelacje
PDF 196kWORD 17k
17 października 2016
O-000124/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000124/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Przedmiot: Zmiana czasu z letniego na zimowy

W momencie gdy współustawodawcy podjęli decyzję o przyjęciu dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego zakładano, że osiągnięte zostaną liczne korzyści. W międzyczasie wyniki badań naukowych wykazały wręcz przeciwnie, że należałoby tę praktykę poddać ponownej ocenie.

Komisarz V. Bulc ogłosiła w dniu 5 października 2016 r., że jej służby analizują skutki aktualnego rozwiązania. W świetle powyższego nasuwają się następujące pytania:

1. Jak ocenia się korzyści i koszty praktykowanej zmiany czasu, biorąc pod uwagę następujące sektory: energetyka, opieka zdrowotna, rolnictwo i transport?

2. Jaki wpływ wywiera przestawianie zegarów na zdrowie obywateli, a zwłaszcza na zdrowie osób szczególnie wrażliwych, jak dzieci i osoby starsze?

3. Jaki jest wpływ czasu letniego na konkurencyjność europejskiego przemysłu, w tym na ceny energii i konsumpcję?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna