Întrebări parlamentare
PDF 191kWORD 16k
17 octombrie 2016
O-000124/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000124/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Subiect: Trecerea de la ora de vară la ora de iarnă

Când colegiuitori au decis cu privire la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară, au plecat de la presupunerea că se vor obține un număr de beneficii. Între timp, dovezile științifice au arătat contrariul, evidențiind nevoia de a reevalua această practică.

La 5 octombrie 2016, Comisarul Bulc a anunțat că serviciile sale vor analiza impactul dispozițiilor actuale. În lumina celor de mai sus, adresăm următoarele întrebări:

1. Care este evaluarea beneficiilor și costurilor acestei practici de a trece de la ora de vară la ora de iarnă, inclusiv dovezi din toate sectoarele următoare: energie, sănătate, agricultură și transport?

2. Care este efectul schimbării de oră asupra sănătății cetățenilor, în special a persoanelor sensibile, cum ar fi copiii și bătrânii?

3. Care este impactul orei de vară asupra competitivității industriei europene, inclusiv asupra prețului și consumului de energie?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică