Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 16k
17. októbra 2016
O-000124/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000124/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Vec: Striedanie letného a zimného času

Keď sa spoluzákonodarcovia rozhodovali o smernici 2000/84/ES o úprave letného času, vychádzali z predpokladu, že to prinesie viacero výhod. Medzitým vedecké dôkazy preukázali opak, čo poukazuje na potrebu prehodnotiť túto prax.

Komisárka Bulcová 5. októbra 2016 oznámila, že útvary v jej službách budú analyzovať vplyv súčasnej úpravy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa objavujú tieto otázky:

1. Aké je hodnotenie výhod a nákladov praxe striedania letného a zimného času vrátane dôkazov z týchto všetkých odvetví: energetika, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a doprava?

2. Aký vplyv má zmena času na zdravie občanov a najmä na zdravie citlivých osôb, napríklad detí a starších ľudí?

3. Aký je vplyv letného času na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vrátane ceny a spotreby energie?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie