Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 16k
17. oktober 2016
O-000124/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000124/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Zadeva: Preklop med poletnim in zimskim časom

Ko sta sozakonodajalca odločala o Direktivi št. 2000/84/ES o ureditvi poletnega časa, se je pričakovalo, da bo prinesla številne prednosti. Znanstveni dokazi, ki so bili zbrani doslej, pričajo o nasprotnem, zato bi bilo treba to prakso znova ovrednotiti.

Komisarka Bulčeva je 5. oktobra 2016 napovedala, da bodo njene službe preučile učinke obstoječe ureditve. Glede na to se zastavljajo naslednja vprašanja:

1. Kakšne so koristi in stroški preklapljanja med poletnim in zimskim časom, vključno z dokazi iz naslednjih sektorjev: energetike, zdravstvenega varstva, kmetijstva in transporta?

2. Kakšne so posledice premikanja ure za zdravje državljanov, zlasti tistih najbolj občutljivih, kot so otroci in starejši?

3. Kakšen je učinek poletnega časa na konkurenčnost evropske industrije, vključno s cenami in porabo energije?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo