Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 18k
17 oktober 2016
O-000124/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000124/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Angående: Övergången mellan sommar- och vintertid

När medlagstiftarna beslutade om direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid var det underliggande antagandet att ett antal fördelar skulle uppnås. Sedan dess har forskning visat på det motsatta och framhållit behovet av att omvärdera denna praxis.

Kommissionsledamot Bulc aviserade den 5 oktober 2016 att hennes enheter skulle analysera effekterna av de nuvarande bestämmelserna. Mot bakgrund av detta inställer sig följande frågor:

1. Vilken bedömning görs av fördelarna med och kostnaderna för att gå från sommartid till vintertid, inklusive av bevisen från följande sektorer: energi, sjuk- och hälsovård, jordbruk och transport?

2. Hur påverkas medborgarnas hälsa av att klockorna ställs om, särskilt känsliga grupper såsom barn och äldre?

3. Hur påverkar sommartiden den europeiska industrins konkurrenskraft, inklusive energipriser och energiförbrukning?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande