Διαδικασία : 2016/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000126/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 21k
17 Οκτωβρίου 2016
O-000126/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000126/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Θέμα: Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σήμερα 65 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε κίνηση, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού παιδιών – προσπαθώντας να ξεφύγουν από συγκρούσεις, φτώχεια ή ακραία καιρικά φαινόμενα και ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή και ένα μέρος για να γίνει το σπίτι τους. Αυτά τα παιδιά είναι μεταξύ των πιο ευάλωτων ανθρώπων στη γη: ο αριθμός τους δεν είναι πιθανό να μειωθεί, και αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Πολλά ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους, και πολλά άλλα μόνα τους. Κάθε ένα από αυτά χρειάζεται προστασία και πρόσβαση στα δικαιώματα που εγγυάται η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Παιδιά μετανάστες, ειδικά αυτά που δεν έχουν χαρτιά ταυτότητας, είναι ευάλωτα απέναντι στην εμπορία, κακοποίηση και εκμετάλλευση. Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση διάφορες στρατηγικές και προσεγγίσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Περισσότερα πρέπει να γίνουν, κυρίως σχετικά με τα ακόλουθα:

1. ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών για τα παιδιά: οι διαδικασίες πρέπει να είναι αποτελεσματικές και γρήγορες, ειδικά για τα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών σε οικογένειες), δεδομένου ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τοποθεσία, χώρα ή σχολείο·

2. επίκληση για να σταματήσει η αυθαίρετη κράτηση των παιδιών: οι διαδικασίες πρέπει να είναι ταχύτερες και οι κατάλληλες πρακτικές υποδοχής πρέπει να επιταχυνθούν·

3. προώθηση των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης·

4. κηδεμονία: καθυστερήσεις αναφέρονται στο ορισμό των κηδεμόνων τους και την ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά·

5. διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση: τα παιδιά των μεταναστών έχουν το δικαίωμα στην ίδια ακριβώς πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως και τα άλλα·

6. αποτελεσματική μετεγκατάσταση: από το τέλος Σεπτεμβρίου μόνο 46 ασυνόδευτα παιδιά είχαν μετεγκατασταθεί·

7. διασφάλιση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τα θύματα τραύματος.

Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις δεσμεύσεις της, σκοπεύει να υιοθετήσει η Επιτροπή ένα σαφές και μετρήσιμο πλαίσιο πολιτικής, με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη της βίας, της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, καθώς και την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στους ασυνόδευτους ανηλίκους), και τον έλεγχο για διακρίσεις στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την προστασία για τα παιδιά, σε όλη την αλυσίδα της μετανάστευσης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου