Menetlus : 2016/2954(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000126/2016

Esitatud tekstid :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 97kWORD 20k
17. oktoober 2016
O-000126/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000126/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, fraktsiooni S&D nimel
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, fraktsiooni ALDE nimel
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, fraktsiooni PPE nimel
Jean Lambert, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Teema: ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus
 Vastus täiskogul 

Maailmas on praegu liikvel 65 miljonit inimest, nende seas arvukalt lapsi, kes põgenevad konfliktide, vaesuse või äärmuslike ilmastikunähtuste eest, otsides paremat elu ja uut kodukohta. Need lapsed kuuluvad maailma kõige haavatavamate inimeste hulka ja et nende arvu vähenemist ei ole loota, kujutavad nad endast üht meie ajastu suurimat probleemi. Paljud rändavad koos peredega, paljud aga üksi. Kõik nad vajavad kaitset ja neil on lapse õiguste konventsioonis sätestatud õigused. Rändajatest lapsed, eelkõige need, kellel puuduvad dokumendid, langevad hõlpsalt inimkaubanduse, kuritarvitamise ja ärakasutamise ohvriks. Komisjoni Euroopa rände tegevuskavas kuulutati välja mitu strateegiat ja käsitust, mida ei ole seni ellu viidud. Vaja on rohkem tegusid, eelkõige järgmist:

1. Tulemuslike menetluste väljatöötamine laste jaoks: menetlused peavad olema tulemuslikud ja kiired, eelkõige laste puhul (kaasa arvatud perega rändavad lapsed), sest nad ei saa muuta oma asukohta, asukohariiki ega kooli.

2. Üleskutse lõpetada laste meelevaldne kinnipidamine: menetlusi ja asjakohaseid vastuvõtuprotsesse tuleb kiirendada.

3. Perede taasühinemise menetluste edendamine.

4. Eestkoste: eestkostjate nimetamisel ja nende tõhusa tegutsemise võimaldamisel on esinenud viivitusi.

5. Hariduse juurdepääsetavuse tagamine: rändajatest lastel on täpselt samasugune õigus haridusele nagu kõigil teistel lastel.

6. Tõhusam ümberpaigutamine: septembri lõpuks oli ümber paigutatud ainult 46 saatjata last.

7. Traumaohvritele psühholoogilise toe tagamine.

Kas komisjon võtab oma lubaduste täitmiseks vastu selgelt määratletud ja mõõdetava poliitikaraamistiku, mis hõlmaks terviklikku lähenemist vägivalla, ärakasutamise ja kuritarvitamise ennetamiseks, kõige haavatavamate isikute kaitsmise süsteemide tugevdamiseks (kaasa arvatud, kuid mitte ainult alaealiste huvides) ning hariduse, tervishoiu ja lastekaitse tagamisel esineva diskrimineerimise seireks kogu rändeahela ulatuses?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave