Menettely : 2016/2954(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000126/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 97kWORD 19k
17. lokakuuta 2016
O-000126/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000126/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, S&D-ryhmän puolesta
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, ALDE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, PPE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Aihe: Unionin politiikat ja toimet lasten suojelemiseksi maahanmuuton yhteydessä
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Maailmassa on tällä hetkellä liikkeellä noin 65 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa on lapsia. He pakenevat konflikteja, köyhyyttä tai sään ääri-ilmiöitä ja etsivät parempaa elämää ja paikkaa, jota kutsua kodiksi. Nämä lapset ovat maailman haavoittuvimpia ihmisiä: heidän määränsä ei todennäköisesti vähene ja tämä on yksi aikamme suurimmista haasteista. Monet ovat liikkeellä perheidensä kanssa, toiset yksin. Jokainen heistä tarvitsee suojelua, ja heillä on oikeus lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisiin oikeuksiin. Erityisesti paperittomat maahanmuuttajalapset ovat alttiita ihmiskaupalle, huonolle kohtelulle ja hyväksikäytölle. Lisäksi komissio esitti Euroopan maahanmuuttoagendassaan useita strategioita ja lähestymistapoja, joita se ei toistaiseksi ole toteuttanut. Tekemistä on vielä paljon erityisesti seuraavilla aloilla:

1. tehokkaiden menettelyjen kehittäminen lapsia varten: menettelyjen on oltava tehokkaita ja nopeita erityisesti lasten osalta (mukaan luettuina perheissä olevat lapset) koska he eivät voi vaihtaa paikkakuntaa, maata tai koulua;

2. lasten mielivaltaisesta säilöönotosta on luovuttava: menettelyjen on oltava nopeampia, ja asianmukaisia vastaanottoprosesseja on nopeutettava;

3. perheenyhdistämismenettelyjen edistäminen;

4. holhoojat: holhoojien nimittämisessä ilmenee viivytyksiä eivätkä he pysty toimimaan tehokkaasti;

5. koulutukseen pääsyn mahdollistaminen: maahanmuuttajalapsilla on oikeus aivan samoihin koulutusmahdollisuuksiin kuin muillakin;

6. tehokkaan uudelleensijoittamispalvelun toteuttaminen: syyskuuhun mennessä ainoastaan 46 ilman saattajaa olevaa lasta oli sijoitettu uudelleen;

7. traumasta kärsivien psykososiaalisen tuen varmistaminen.

Aikooko komissio sitoumuksiaan noudattaakseen hyväksyä selkeästi määritellyn ja mitattavissa olevan toimintapoliittisen kehyksen, jotta se voi noudattaa kattavaa lähestymistapaa estääkseen väkivallan, hyväksikäytön ja huonon kohtelun, vahvistaa heikoimpien turvajärjestelmiä (mukaan luettuna ilman saattajaa olevat alaikäiset mutta ei heihin rajoittuen) sekä valvoa koulutuksen, sairaanhoidon ja lasten suojelun saatavuuden alalla ilmenevää syrjintää kaikkialla maahanmuuttoketjussa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus