Procedūra : 2016/2954(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000126/2016

Iesniegtie teksti :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debates :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 195kWORD 20k
2016. gada 17. oktobris
O-000126/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000126/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, S&D grupas vārdā
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, ALDE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, GUE/NGL grupas vārdā
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, PPE grupas vārdā
Jean Lambert, Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Temats: ES politika un rīcība bērnu aizsardzībai migrācijas kontekstā
 Atbilde plenārsēdē 

Pašlaik pasaulē 65 miljoni cilvēku, tostarp liels skaits bērnu, bēg no konfliktiem, nabadzības vai ekstrēmām laikapstākļu parādībām un meklē labāku dzīvi un vietu, ko saukt par mājām. Šie bērni pieder pie pasaulē visneaizsargātākajiem cilvēkiem: nav domājams, ka viņu skaits mazināsies, un šis ir viens no smagākajiem mūsu laika izaicinājumiem. Daudzi ceļo kopā ar ģimeni, daudzi — vieni paši. Ikvienam vajadzīga aizsardzība un ir tiesības, kas garantētas Konvencijā par bērna tiesībām. Bērni migranti, īpaši tie, kam nav dokumentu, ir pakļauti cilvēku tirdzniecības, vardarbīgas izturēšanās un ekspluatācijas riskam. Turklāt Komisija Eiropas programmā migrācijas jomā izziņoja vairākas stratēģijas un pieejas, kas tā arī nav īstenotas. Darba vēl ir daudz, īpaši šādās jomās:

1. efektīvu procedūru izstrāde attiecībā uz bērniem: procedūrām jābūt efektīvām un raitām, īpaši attiecībā uz bērniem (tostarp bērniem ģimenēs), jo viņi nevar mainīt savu atrašanās vietu, valsti vai skolu;

2. centieni panākt patvaļīgas bērnu aizturēšanas izbeigšanu: procedūrām jābūt raitākām, un jāpaātrina atbilstoši uzņemšanas procesi;

3. ģimenes atkalapvienošanās procedūru sekmēšana;

4. aizbildnība: ir ziņas par kavēšanos ar aizbildņu iecelšanu un viņu grūtībām darboties efektīvi;

5. izglītības pieejamības nodrošināšana: bērniem migrantiem ir tiesības uz tieši tādu pašu izglītības pieejamību, kāda ir citiem;

6. pārcelšanas efektivitātes nodrošināšana: līdz septembra beigām pārvietoti bija vien 46 nepavadīti bērni;

7. psihosociālā atbalsta sniegšana tiem, kas cietuši no traumas.

Vai Komisija, lai pildītu savu apņemšanos, pieņems skaidri formulētu un izmērāmu politikas satvaru, paredzot izmantot visaptverošu pieeju, ar ko novērst vardarbību, ekspluatāciju un sliktu izturēšanos, nostiprināt aizsardzības sistēmas attiecībā uz vismazāk aizsargātajiem (tostarp, bet ne tikai nepavadītiem nepilngadīgajiem) un uzraudzīt diskrimināciju izglītības, veselības aprūpes un bērnu aizsardzības pieejamībā visā migrācijas ķēdē?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums