Postup : 2016/2954(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000126/2016

Predkladané texty :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 200kWORD 19k
17. októbra 2016
O-000126/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000126/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, v mene skupiny S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, v mene skupiny ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, v mene skupiny PPE
Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Vec: Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou
 Odpoveď v pléne 

V súčasnosti je 65 miliónov obyvateľov na svete na úteku vrátane vysokého počtu detí – utekajú pred konfliktom, chudobou alebo extrémnymi poveternostnými podmienkami a hľadajú lepší život a miesto, ktoré by mohli nazvať domovom. Tieto deti patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva na zemi: neočakáva sa, že by ich počet klesol a toto je jedna z najvážnejších výziev našich čias. Mnohé deti cestujú so svojimi rodinami, mnohé iné bez sprievodu. Každé z týchto detí potrebuje ochranu a má nárok na práva zaručené v rámci dohovoru o právach dieťaťa. Deti migrantov, najmä tie bez dokladov, sa môžu stať obeťami pašovania, zneužívania a vykorisťovania. Komisia oznámila vo svojej európskej migračnej agende niekoľko stratégií a prístupov, ktoré zatiaľ neboli zrealizované. Je potrebné urobiť viac, a to najmä:

1. vypracovať účinné postupy pre deti: postupy musia byť účinné a rýchle, najmä pre deti (vrátane detí v rodinách), pretože tieto nemôžu zmeniť miesto, krajinu alebo školu;

2. vyzvať, aby sa skoncovalo so svojvoľným zadržiavaním detí: postupy musia byť rýchlejšie, takisto je potrebné zrýchliť príslušné postupy prijímania;

3. podporovať postupy zlúčenia rodín;

4. poručníctvo: sú hlásené omeškania, pokiaľ ide o vymenovanie poručníkov a ich schopnosť konať efektívne;

5. zabezpečiť prístup k vzdelávaniu: deti migrantov majú právo na taký istý prístup k vzdelávaniu ako ostatné deti;

6. zvýšiť účinnosť premiestňovania: do konca septembra bolo premiestnených iba 46 detí bez sprievodu;

7. zabezpečiť psychosociálnu podporu pre obete traumy.

So zreteľom na plnenie svojich záväzkov, plánuje Komisia prijať jasne definovaný a merateľný politický rámec s cieľom zaviesť komplexný prístup na predchádzanie násiliu, vykorisťovaniu a zneužívaniu a posilnenie ochranných systémov pre najzraniteľnejšie skupiny (vrátane, ale nielen pre, maloletých bez sprievodu), a zároveň monitorovať diskrimináciu v prístupe detí k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a ochrane v celom migračnom reťazci?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie