Förfarande : 2016/2954(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000126/2016

Ingivna texter :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debatter :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 97kWORD 19k
17 oktober 2016
O-000126/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000126/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, för S&D-gruppen
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, för ALDE-gruppen
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen
Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Angående: EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration
 Svar i kammaren 

Det finns för närvarande 65 miljoner människor på flykt i världen, däribland ett stort antal barn, som flyr konflikter, fattigdom och extrema väderförhållanden och som söker efter ett bättre liv och ett nytt hem. Dessa barn är de mest sårbara människorna på jorden. Deras antal kommer sannolikt inte att minska och detta är en av de största utmaningarna i vår tid. Många reser med sina familjer, många andra på egen hand. Alla behöver skydd och är garanterade rättigheter enligt konventionen om barnets rättigheter. Migrantbarn, särskilt de som saknar dokumentation, är sårbara för människohandel, missbruk och exploatering. I sin europeiska migrationsagenda aviserade dessutom kommissionen ett antal strategier och metoder som hittills inte lett till några resultat. Mycket mer behöver göras, särskilt följande:

1. Utarbeta effektiva förfaranden för barn: Förfarandena måste vara effektiva och snabba, särskilt för barn (inbegripet barn i familjer) då de inte kan byta plats, land eller skola.

2. Stoppa godtycklig internering av barn: Förfarandena måste vara snabbare, och införandet av lämpliga mottagandeförfaranden måste påskyndas.

3. Främja förfaranden för familjeåterförening.

4. Vårdnad: Det rapporteras förseningar när det gäller att utse vårdnadshavare och brister när det gäller deras förmåga att agera effektivt.

5. Säkerställa tillgång till utbildning: Migrantbarn har rätt till exakt samma tillgång till utbildning som andra.

6. Göra omplaceringar effektiva: Fram till utgången av september hade endast 46 ensamkommande barn omplacerats.

7. Säkerställa psykosocialt stöd för traumaoffer.

Kommer kommissionen, för att leva upp till sina åtaganden, anta en klart definierad och mätbar policyram i syfte att anamma ett helhetsgrepp för att förebygga våld, exploatering och missbruk, stärka skyddssystemen för de mest utsatta (inbegripet men inte begränsat till ensamkommande minderåriga) och övervaka diskriminering när det gäller tillgång till utbildning, hälsa och skydd av barn genom hela migrationskedjan?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande