Διαδικασία : 2016/2799(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000133/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 188kWORD 17k
8 Νοεμβρίου 2016
O-000133/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000133/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα: Θέσπιση Εγγύησης Δεξιοτήτων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σε έναν ολοένα πιο ψηφιοποιημένο κόσμο, τα άτομα με χαμηλά προσόντα έχουν μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης, είναι πιο ευπαθή στη μακρόχρονη ανεργία και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υψηλά ποσοστά ενηλίκων με ανεπαρκή προσόντα σε βασικές (γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής) και ψηφιακές δεξιότητες συνδέονται με χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και χαμηλές προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και ανταγωνιστικότητας, πράγμα όχι μόνο επιζήμιο για τα μεμονωμένα άτομα αλλά που συνεπάγεται επίσης υψηλό κόστος για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Ωστόσο η ανάπτυξη νέων τρόπων εργασίας και τομέων με προσανατολισμό στο μέλλον έχει ρόλο κλειδί σε σχέση με τους τύπους απαιτούμενων δεξιοτήτων. Η αναντιστοιχία/ ελλείψεις δεξιοτήτων μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά όχι μόνο την παραγωγικότητα και την οικονομική μεγέθυνση αλλά και την κοινωνική κατάσταση εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Η πρόταση της Επιτροπής συνιστά στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ως βάση υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή πολιτικές και να θεσπίσουν μια Εγγύηση Δεξιοτήτων χάρη στην οποία όσοι εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμη βαθμίδα και δεν είναι επιλέξιμοι για στήριξη από τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία να διαθέτουν πρόσβαση σε διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.

1. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν γρήγορα ένα σχέδιο δράσης προς υλοποίηση. Έχει προβλέψει η Επιτροπή μηχανισμό ή φορέα που θα τους στηρίζει κατά την προετοιμασία ή παρακολούθηση αυτού του σχεδίου; Στην προετοιμασία του σχεδίου πρέπει να συμμετάσχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς. Πώς θα ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των παρόχων εκπαίδευσης, των συνδικάτων και των εργοδοτών (επιχειρήσεων και βιομηχανίας) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;

2. Πιστεύει η Επιτροπή ότι είναι δυνατόν να καλυφθεί αυτή η πρωτοβουλία χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση; Αναφέρεται η χρήση διαφόρων μέσων της ΕΕ (π.χ. των ΕΔΤ και του Erasmus+). Προτίθεται λοιπόν η Επιτροπή να προβλέψει κατάλληλες διαδικασίες για να καταστεί δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών ταμείων χωρίς να δημιουργηθεί περισσότερη γραφειοκρατία;

3. Ποια στρατηγική προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για τη συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτή τη νομικά μη δεσμευτική πρωτοβουλία;

4. Μία από τις αιτίες αναλφαβητισμού είναι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα η Επιτροπή μέσω της συστάσεώς της;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου