Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000136/2016

Ingediende teksten :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debatten :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 16k
10 november 2016
O-000136/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000136/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Roberto Gualtieri, namens de Commissie economische en monetaire zaken

 Betreft: Afronding Bazel III
 Antwoord plenaire 

Het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS) heeft voorstellen gedaan ter verfijning van het prudentiële kader voor banken met speciale aandacht voor kredietrisico's en operationele risico's (afronding van Bazel III, het zogeheten Bazel IV-akkoord). Deze voorstellen houden een verhoging van de risicogevoeligheid in, alsmede een verbetering van de robuustheid van standaardbenaderingen. Voorts worden aanvullende aanscherpingen voorgesteld met betrekking tot het gebruik van interne modellen in het kapitaalraamwerk, en worden definitieve aanpassingen voorgesteld van de definitie en de kalibratie van de hefboomratio, alsmede invoering van een ondergrens voor kapitaal op basis van standaardbenaderingen.

1. Welke consequenties zullen de voorgestelde herzieningsmaatregelen volgens de Commissie hebben voor de Europese bankensector, met name als het gaat om financiële stabiliteit, verhoogde vergelijkbaarheid van risicogewogen activa, algemene kapitaalvereisten en de capaciteit van de bankensector om leningen te verstrekken aan de reële economie?

2. Is de Commissie van oordeel dat er in deze voorstellen voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de Europese bankensector? Zijn de voorgestelde maatregelen evenwichtig genoeg om een eerlijk speelveld te garanderen in de verschillende regio's van de wereld? Hoe denkt de Commissie de uiteindelijke Bazelnormen te kalibreren, rekening houdend met de verschillen in omvang tussen de Europese banken en de diversiteit van de door hen gehanteerde bedrijfsmodellen?

3. Hoe wil de Commissie bijdragen aan de uiteindelijke Bazelnormen, met name als uit een omvattende kwantitatieve en kwalitatieve effectbeoordeling blijkt dat dergelijke normen leiden tot een aanzienlijke algehele verhoging van de kapitaalvereisten voor de Europese bankensector?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling