Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 17k
10 Νοεμβρίου 2016
O-000137/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000137/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF

 Θέμα: Εμπειρικό υπόβαθρο των μελετών για τη συμφωνία CETA

Aπό τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της ευρωκαναδικής εμπορικής συμφωνίας CETA, η Επιτροπή δεν έχει πάψει να επισημαίνει τις θετικές οικονομικές προοπτικές της.

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ποσοτικές μελέτες για την ενίσχυση αυτής της άποψης μέσω της τεκμηρίωσής της με τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία. Σύμφωνα με προβλέψεις, αναμένεται αύξηση του ΑΕγχΠ στην ΕΕ και τον Καναδά μεταξύ 0,08 % και 0,76 % για αμφότερες τις οικονομίες.

1. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή δε χρησιμοποίησε καμία μελέτη με βάση το παγκόσμιο μοντέλο πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών (GPM) για να αξιολογήσει τα πιθανά αποτελέσματα της συμφωνίας CETA;

2. Σε ποιο βαθμό επηρέασαν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία CETA επιπτώσεις όπως η ενδοενωσιακή εκτροπή των εμπορικών συναλλαγών, η πιθανή μείωση του ποσοστού του εισοδήματος που προέρχεται από την εργασία και η αναμενόμενη απώλεια θέσεων εργασίας;

3. Αν, σήμερα αποδειχθεί ότι η απόφαση της Επιτροπής για τη σύναψη της συμφωνίας CETA βασίστηκε σε λανθασμένες και μη ρεαλιστικές μελέτες, θα αποτελέσει το γεγονός αυτό λόγο για να σταματήσει η κύρωση της συμφωνίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου