Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 189kWORD 16k
10. marraskuuta 2016
O-000137/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000137/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, ENF-ryhmän puolesta

 Aihe: CETA-sopimusta koskevien tutkimusten empiirinen tausta

Komissio on korostanut EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen (CETA) myönteisiä talousnäkymiä neuvottelujen alusta alkaen.

Tämän näkökannan lujittamiseen käytettiin erinäisistä kvantitatiivisista tutkimuksista saatuja lukuja. Ennusteissa povataan BKT:n nousevan sekä EU:ssa että Kanadassa 0,08–0,76 prosenttia.

1. Pitääkö paikkansa, että komissio ei käyttänyt mitään Yhdistyneiden kansakuntien Global Policy Model -malliin perustuvaa tutkimusta arvioidakseen CETA-sopimuksen mahdollisia tuloksia?

2. Missä määrin erinäiset seuraukset, kuten EU:n sisäisen kaupan vinoutuminen, työtulojen osuuden mahdollinen väheneminen ja odotettavissa olevat työpaikkojen menetykset, vaikuttavat CETA-neuvotteluihin?

3. Jos käy ilmi, että komission päätös CETA-sopimuksen tekemisestä perustui virheellisiin tai epärealistisiin tutkimuksiin, olisiko tämä syy sopimuksen ratifioinnin lopettamiselle?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus