Menetlus : 2016/2986(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000142/2016

Esitatud tekstid :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Arutelud :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Hääletused :

PV 02/03/2017 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 18k
17. november 2016
O-000142/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000142/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

 Teema: Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse 539/01 artikli 1 lõikele 4
 Vastus täiskogul 

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2013. aastal vastu määruse 1289/2013, millega muu hulgas muudetakse määruse 539/2001 nn vastastikkuse mehhanismi. Kõnealuse mehhanismi eesmärk on tagada, et ELi kodanikele kohaldatakse kolmandasse riiki reisimisel samu tingimusi nagu need, mida asjaomase kolmanda riigi kodanikele kohaldatakse ELi reisimisel. Vastastikkuse mehhanismiga algatatakse menetlus kindla ajakava ja konkreetsete võetavate meetmetega, et lõpetada vastastikkuse põhimõtet mittejärgiv olukord, kohe, kui mõni liikmesriik sellisest olukorrast komisjonile teatab. Komisjon avaldas viie liikmesriigi teated 12. aprillil 2014(1). Mehhanismiga nähakse pärast vahepealseid samme ette, et „kui kolmas riik ei ole viisanõuet kaotanud 24 kuu jooksul pärast teadete avaldamise kuupäeva, võtab komisjon kooskõlas määrusega vastu delegeeritud õigusakti, millega peatatakse ajutiselt 12 kuuks kõnealuse kolmanda riigi kodanike suhtes kehtestatud viisavabadus“(2).

Nõutava delegeeritud akti esitamise asemel otsustas komisjon aga 12. aprillil 2016 esitada olukorra selgitamiseks eespool nimetatud teatise. Sellele järgnes veel üks teatis 13. juulil 2016 (COM(2016)0481).

Sellega seoses palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

1. Kas komisjon on nõus õigusliku hinnanguga, mille kohaselt on ta kohustatud võtma vastu delegeeritud õigusakti – millega peatatakse ajutiselt viisanõudest vabastus nende kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei ole kaotanud viisanõuet teatavate ELi liikmesriikide kodanike suhtes – 24 kuu jooksul pärast sellekohaste teadete avaldamise kuupäeva, mis lõppes 12. aprillil 2016?

2. Kui komisjon nõustub hinnanguga, mille kohaselt on ta kohustatud võtma vastu delegeeritud õigusakti, siis millal komisjon kõnealuse delegeeritud õigusakti esitab?

3. Kui komisjon ei ole hinnanguga nõus, siis mis on selle põhjused?

(1) ELT C 111, 12.4.2014, lk 1.
(2) COM(2016)0221, lk 3. Vt määruse 539/01 artikli 1 lõike 4 punkti f.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave