Förfarande : 2016/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000147/2016

Ingivna texter :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Debatter :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 16k
29 november 2016
O-000147/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000147/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Biologiska bekämpningsmedel med låg risk
 Svar i kammaren 

Användningen av konventionella växtskyddsmedel är alltmer omtvistad på grund av de risker de innebär för människors hälsa och miljön. Biologiska bekämpningsmedel med låg risk kan utgöra ett gångbart alternativ till konventionella växtskyddsmedel, inom både det konventionella och det ekologiska jordbruket, och bidra till ett mer hållbart jordbruk.

Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG(1) av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel ska användningen av växtskyddsmedel med låg risk prioriteras i särskilda områden, till exempel områden som används av allmänheten eller skyddade områden. Samtidigt ges det i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(2) vissa incitament för användning av verksamma ämnen med låg risk och växtskyddsmedel med låg risk.

I dagens läge har dock bara sju verksamma ämnen som klassificerats som ämnen med låg risk – varav sex är biologiska verksamma ämnen – godkänts i EU. Biologiska bekämpningsmedel med låg risk nekas dessutom ofta godkännande på grund av sin lägre effektivitet.

Vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder vidtar kommissionen för närvarande för att biologiska bekämpningsmedel med låg risk ska bli mer tillgängliga? Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta i framtiden? Vilken är tidsgränsen för dessa åtgärder?

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande