Procedure : 2017/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000152/2016

Indgivne tekster :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Afstemninger :

PV 15/03/2017 - 9.7

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 196kWORD 19k
7. december 2016
O-000152/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000152/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Om: Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat
 Besvarelse på plenarmøde 

Det er et afgørende krav til ikke-diskriminatoriske vejafgifter, at alle brugere betaler samme gebyr for brug af vejene. En af Kommissionens grundlæggende betænkeligheder ved Tysklands oprindelige lovgivning om vejskat var, at den forskelsbehandlede udenlandske bilister, fordi den gav indbyggerne i Tyskland mulighed for at opnå et skattefradrag svarende til det nøjagtige beløb for vejskatten. Dermed ville fradraget af vejskatten fra bilafgiften have medført en de facto fritagelse fra afgiften udelukkende for biler, der er indregistreret i Tyskland. Eftersom der ikke var gjort noget ved denne problemstilling, indledte Kommissionen en traktatbrudsprocedure og overdrag sluttelig sagen mod Tyskland til EU-Domstolen. Kommissionen agter dog nu at sætte traktatbrudsproceduren i bero, fordi den nåede frem til en aftale med Tyskland den 1. december 2016. Både kommissær Violeta Bulc og Tysklands transportminister, Alexander Dobrindt, er overbeviste om, at den nye ordning er "ikke-diskriminatorisk" og "i fuld overensstemmelse med EU-retten".

Det ændrede forslag vil ikke desto mindre sikre, at kun køretøjer, som er indregistreret i Tyskland, nyder godt af en fratrækning af vejafgiften ved betalingen af deres årlige bilafgift. I realiteten – og dette blev igen bekræftet offentligt af den tyske transportminister – er det stadig kun udenlandske brugere, der rent faktisk kommer til at betale den tyske vejafgift.

Kan Kommissionen præcisere, i hvilken udstrækning denne politiske overenskomst fjerner forskelsbehandlingen på grundlag af nationalitet?

Kommissionen anser denne reviderede afgiftsordning for at være "et væsentligt første skridt i retning af at skabe en EU-dækkende vejafgiftsordning".

Hvorfor er det helt præcist, at Kommissionen føler sig overbevist om denne ordning, når den har til formål fortrinsvis at pålægge udenlandske brugere afgifter?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse