Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 17k
6. januar 2017
O-000001/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000001/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Om: Sundhedsrisici i forbindelse med forbrug af planteolier og navnlig palmeolie

Den Europæiske Fødevaremyndighed konkluderede for nylig, at der er tilstrækkelige beviser på, at glycidyl fedtsyreestere, der er forurenende stoffer, der opstår under behandling af raffinerede vegetabilsk olier, er genotoksiske og kræftfremkaldende.

Ifølge Fødevaremyndigheden udsættes småbørn for indtil ti gange det acceptable niveau gennem modermælkserstatning.

Selv om niveauet af glycidyl fedtsyreestere i palmeolie og -fedt er blevet halveret i de seneste 6 år, er palmeolie stadig den værste kilde for de fleste mennesker. Palmeolie forefindes i snacks, kiks, brødpinde, knækbrød og tusindvis af andre fødevarer og børnemad og udgør et potentielt sundhedsproblem, navnlig for børn og unge og for mennesker, som spiser mad med et højt indhold af palmefedt.

På baggrund af ovenstående bedes Kommissionen forklare følgende:

- Hvordan har den til hensigt at mindske den potentielle risiko for forbrugerne for udsættelse for disse stoffer i fødevarer?

- Har den til hensigt at vedtage retsakter for at begrænse tilstedeværelsen af farlige stoffer i palmeolie af hensyn til menneskers sundhed?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse