Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 16k
31 januari 2017
O-000007/2017/ändr.1
Fråga för muntligt besvarande O-000007/2017/ändr.1
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Danuta Maria Hübner, för utskottet för konstitutionella frågor

 Angående: Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Som kommissionen känner till begärde ledarna för tre europeiska politiska partier – Europeiska folkpartiet (kristdemokrater), Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet och Alliansen liberaler och demokrater för Europa – i en skrivelse av den 22 april 2016 att vissa bestämmelser i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser skulle ses över.

En rapport som utarbetats av generalsekreteraren och som tar upp vissa frågor som inte regleras i denna förordning, som ersatte förordning (EG) nr 2004/2003, har också fått Europaparlamentets presidiums stöd och har därifrån gått vidare till utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) för behandling.

I skrivelsen och rapporten tas en rad frågor och förslag upp, inbegripet sådana som formulerats av AFCO-ledamöter, bland annat följande:

– Minskning av medfinansieringskravet på 15 % (artikel 17.4 i förordning (EU) nr 1141/2014) och en gräns för naturabidragen.

– Höjning av minimiantalet företrädare i Europaparlamentet – krav på minst en ledamot enligt nuvarande bestämmelser (artikel 17.1 i förordning (EU) nr 1141/2014).

– Utvidgning av räckvidden av förbudet mot medlemskap i flera olika partier för Europaparlamentets ledamöter (artikel 17.3 i förordning (EU) nr 1141/2014).

– Tillstånd för finansiering av folkomröstningskampanjer.

– Införande av ett kriterium för finansiell kapacitet.

– Starkare kontroller för att säkerställa att de europeiska politiska partierna respekterar EU:s grundläggande värden.

– Tillstånd för att bygga upp reserver.

1. Är kommissionen beredd att diskutera dessa frågor med parlamentet?

2. Skulle kommissionen kunna tänka sig att lägga fram ett lagstiftningsförslag där de frågor som parlamentet har identifierat tas upp, liksom andra frågor som den anser relevanta eller som kan komma fram i dialogen med parlamentet? I så fall, inom vilken tidsram?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande