Procedure : 2017/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000008/2017

Indgivne tekster :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Forhandlinger :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 18k
3. februar 2017
O-000008/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000008/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen
Claude Moraes, Seb Dance, for S&D-Gruppen
Jean Lambert, for Verts/ALE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, for GUE/NGL-Gruppen

 Om: Krænkelser af den gældende ret til fri bevægelighed for unionsborgere med ophold i Det Forenede Kongerige og brug af seksmånedersudsendelser
 Besvarelse på plenarmøde 

I artikel 21 i TEUF og i artikel 45 i chartret om grundlæggende rettigheder fastslås og garanteres det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Retten til fri bevægelighed er et centralt element i unionsborgerskabet. Direktiv 2004/38/EF indeholder reglerne for den frie bevægelighed og unionsborgeres og deres familiemedlemmers rettigheder såvel som garantier i tilfælde af, at de nægtes ophold eller sendes ud af landet.

Som et fuldgyldigt medlem af EU skal Det Forenede Kongerige anvende EU-bestemmelserne om fri bevægelighed, og det er Kommissionens opgave at sikre, at disse bestemmelser anvendes korrekt i alle medlemsstater. Siden 2008 har Kommissionen iværksat 29 traktatbrudsprocedurer mod en række medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige, for så vidt angår direktiv 2004/38/EF. Der er et stigende antal beretninger om, at Det Forenede Kongeriges indenrigsministerium anlægger en streng fortolkning af kravene om at råde over tilstrækkelige midler og om at være omfattet af en sygeforsikring for således at begrænse unionsborgeres rettigheder i Det Forenede Kongerige.

1. Har Kommissionen ajourførte statistikker over antallet af ansøgninger om ophold, nægtelser af ophold og udsendelser fra Det Forenede Kongerige samt antallet af appellerede afgørelser om hhv. nægtelse af ophold og udsendelse?

2. Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet som opfølgning på traktatbrudsprocedurerne mod Det Forenede Kongerige?

3. Hvilken vejledning yder Kommissionen til medlemsstaterne, herunder Det Forenede Kongerige, for at sikre, at direktivet om fri bevægelighed anvendes korrekt, og unionsborgernes rettigheder beskyttes på behørig vis?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse