Procedūra : 2017/2572(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000008/2017

Iesniegtie teksti :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Debates :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 17k
2017. gada 3. februāris
O-000008/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000008/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, ALDE grupas vārdā
Claude Moraes, Seb Dance, S&D grupas vārdā
Jean Lambert, Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, GUE/NGL grupas vārdā

 Temats: Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu pārvietošanās brīvības ierobežojumi un izraidīšanas uz sešiem mēnešiem izmantošana
 Atbilde plenārsēdē 

LESD 21. pantā un Pamattiesību hartas 45. pantā ir noteiktas un garantētas ikviena ES pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs. ES pilsonības koncepcijas pamatelements ir tiesības brīvi pārvietoties. Direktīvā 2004/38/EK ir noteikumi par brīvu pārvietošanos un ES pilsoņu un viņu ģimeņu tiesībām un ir paredzēti aizsardzības pasākumi, ja tiek atteikta uzturēšanās vai notiek izraidīšana.

Tā kā Apvienotā Karaliste (AK) ir pilntiesīga ES dalībvalsts, tai ir jāievēro ES brīvas pārvietošanās noteikumi, un Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka šos noteikumus pareizi piemēro visās dalībvalstīs. Kopš 2008. gada Komisija saistībā ar Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu ir uzsākusi 29 pārkāpuma procedūras pret vairākām dalībvalstīm, tostarp Apvienoto Karalisti. Arvien vairāk tiek ziņots par to, ka AK Iekšlietu ministrija (Home Office) sašaurinoši interpretē prasības par pietiekamiem iztikas līdzekļiem un veselības apdrošināšanu, lai ierobežotu ES pilsoņu tiesības Apvienotajā Karalistē.

1. Vai Komisijas rīcībā ir aktualizēta statistika par uzturēšanās atļaujas pieprasījumiem, uzturēšanās atteikumiem un izraidīšanām no AK, kā ar pārsūdzību skaits atteikumu un izraidīšanas lēmumu gadījumā?

2. Kā Komisija ir uzraudzījusi attīstību pēc pārkāpuma procedūrām pret AK?

3. Kādus norādījumus Komisija sniedz dalībvalstīm, tostarp AK, kas nodrošinātu Brīvas pārvietošanās direktīvas pareizu piemērošanu un ES pilsoņu tiesību pienācīgu aizsardzību?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums