Procedure : 2017/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000008/2017

Ingediende teksten :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Debatten :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 18k
3 februari 2017
O-000008/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie
Claude Moraes, Seb Dance, namens de S&D-Fractie
Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie

 Betreft: Schending van het recht op vrij verkeer van EU-burgers die in het VK verblijven en uitzetting na zes maanden
 Antwoord plenaire 

In artikel 21 VWEU en artikel 45 van het Handvest van de grondrechten wordt bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten. Het recht op vrij verkeer is een van de kernbeginselen van het EU-burgerschap. Richtlijn 2004/38/EG bevat bepalingen betreffende het recht van vrij verkeer en de rechten van EU-burgers en hun familieleden in dit kader, en voorziet in waarborgen voor gevallen van verwijdering uit of weigering van verblijf in een andere lidstaat.

Het VK moet, als volwaardig lid van de EU, het recht inzake het vrij verkeer toepassen. Het is de taak van de Commissie om erop toe te zien dat de wetgeving op dit gebied in alle lidstaten naar behoren wordt toegepast. Sinds 2008 heeft de Commissie tegen diverse lidstaten, waaronder het VK, in totaal 29 inbreukprocedures ingeleid wegens schending van Richtlijn 2004/38/EG. Steeds vaker wordt gemeld dat het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de criteria "beschikken over voldoende bestaansmiddelen" en "beschikken over een ziektekostenverzekering" een strikte uitlegging geeft om de rechten van EU-burgers in het VK te beperken.

1. Heeft de Commissie actuele statistieken over het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning, het aantal weigeringen en het aantal verwijderingen uit het VK, en over het aantal beroepszaken tegen besluiten tot weigering of verwijdering?

2. Welke maatregelen heeft de Commissie genomen als follow-up van de inbreukprocedures tegen het VK?

3. Op welke wijze begeleidt de Commissie de lidstaten, waaronder het VK, om te waarborgen dat de Richtlijn inzake vrij verkeer correct wordt toegepast en de rechten van EU-burgers naar behoren worden beschermd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling