Парламентарни въпроси
PDF 205kWORD 19k
3 февруари 2017 г.
O-000009/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000009/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, от името на групата PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Относно: Предотвратяване на изчезването на деца мигранти в Европа

През януари 2016 г. Европол разкри, че най-малко 10000 деца мигранти и бежанци са изчезнали в Европа, като това положение остава непроменено и към днешна дата. Според изследване, проведено от Missing Children Europe („Изчезнали деца – Европа“) и съфинансирано от Комисията, тези случаи на изчезнали деца са свързани с основни проблеми със защитата на децата, включително лоши условия на приемане, липса на информация, дълги и сложни процедури за събиране на семейството и назначаване на настойник, както и страх от задържане, обратно изпращане в държавата на произход или прехвърляне в първата държава на пристигане. Не се докладва системно за изчезналите деца мигранти. Според Европол поради продължителната липса на координация на национално и трансгранично равнище нарастват рисковете от контрабанда, трафик и свързаната с това експлоатация.

Комисията вече е предложила реформа на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), включително целенасочени мерки за предотвратяване на случаите на изчезване на деца мигранти. Все пак, с оглед на сериозността и спешността на този въпрос е наложително незабавно да бъдат предприети действия:

1. Кога ще представи Комисията всеобхватна стратегия за защита на децата мигранти, както е обявено през май 2016 г. в европейската програма за миграцията? Как ще подходи Комисията към ясните заключения и препоръки, направени по време на десетия Европейски форум за правата на детето и конференцията „Lost in Migration“ в Малта?

2. Какви действия предприема Комисията, за да подкрепи държавите членки в преместването на повече деца от Гърция и Италия?

3. Как ще гарантира Комисията, че децата ще бъдат приоритет в настоящата ОЕСУ? Какви мерки ще вземе Комисията, за да гарантира, че децата мигранти не изчезват от системата за предоставяне на убежище поради страха, свързан с връщането на незаконните мигранти?

4. Какви стъпки ще предприеме Комисията, за да бъде подобрено докладването относно случаите на изчезнали деца пред правоприлагащите органи и по горещата линия 116 000?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация