Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 20k
3. února 2017
O-000009/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000009/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, za skupinu ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, za skupinu GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, za skupinu PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Předmět: Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě

V lednu 2016 Europol uvedl, že je v Evropě pohřešováno nejméně 10 000 dětí z řad migrantů a uprchlíků, a tento stav zůstal dodnes beze změny. Z výzkumu, který provedla organizace Missing Children Europe a spolufinancovala Komise, vyplývá, že tyto případy zmizení dětí souvisejí se základními problémy v oblasti ochrany, jako jsou mimo jiné špatné podmínky přijímání, nedostatek informací, zdlouhavé a komplikované postupy sloučení rodiny a stanovení poručíka, a také se strachem ze zadržení a navrácení do země původu nebo předání do země prvního vstupu. Případy pohřešovaných dětí z řad migrantů nejsou systematicky oznamovány. Podle Europolu se v důsledku chronického nedostatku koordinace na vnitrostátní a přeshraniční úrovni zvyšuje riziko převaděčství, obchodování s lidmi a s tím souvisejícího zneužívání.

Komise již navrhla reformu společného evropského azylového systému, jejíž součástí jsou opatření, která mají zabránit zmizení dětí během migrace. S ohledem na závažnost a naléhavost této problematiky je však zcela nezbytné podniknout okamžité kroky:

1. Kdy Komise představí komplexní strategii zaměřenou na ochranu všech dětí při migraci, jak je uvedeno v evropském programu pro migraci z května minulého roku? Jakým způsobem hodlá Komise reagovat na jasné závěry a doporučení, jež byly vydány v rámci 10. Evropského fóra pro práva dítěte a konference „Lost in Migration“ konané na Maltě?

2. Jaké kroky Komise podniká na podporu členských států při přemisťování většího počtu dětí z Řecka a Itálie?

3. Jak Komise zabezpečí, aby byly děti v rámci stávajícího společného evropského azylového systému prioritou? Jaká opatření hodlá Komise přijmout, aby zajistila, aby se děti z řad migrantů neztrácely z azylového systému kvůli strachu z navracení nelegálních migrantů?

4. Jaké kroky Komise podnikne ve snaze zlepšit podávání oznámení o pohřešování dětí donucovacím orgánům a na tísňovou linku 116 000?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění