Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 19k
3. februar 2017
O-000009/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000009/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, for ALDE-Gruppen
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, for GUE/NGL-Gruppen
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, for PPE-Gruppen
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Om: Håndtering af problemet med forsvundne migrantbørn i Europa

I januar 2016 afslørede Europol, at mindst 10 000 migrant- og flygtningebørn var forsvundet i Europa, hvilket stadig er tilfældet i dag. Forskning, der er udført af Missing Children Europe og medfinansieret af Kommissionen, viste, at sådanne forsvindinger af børn er relateret til underliggende problemer med beskyttelse, herunder ringe modtagelsesforhold, mangel på information, langvarige og indviklede procedurer for familiesammenføringer og udpegelse af værger samt frygten for at blive tilbageholdt, sendt tilbage til oprindelseslandet eller det første ankomstland. Savnede migrantbørn indberettes ikke systematisk. Ifølge Europol er der øgede risici forbundet med smugling, handel og relateret udnyttelse som følge af manglende koordination på nationalt og grænseoverskridende plan.

Kommissionen har allerede foreslået en reform af det fælles europæiske asylsystem, herunder målrettede foranstaltninger til at forhindre, at børn forsvinder i forbindelse med migration. I lyset af dette spørgsmåls alvor og presserende karakter er det imidlertid vigtigt, at der omgående træffes foranstaltninger:

1. Hvornår vil Kommissionen forelægge den omfattende strategi for at beskytte alle børn i forbindelse med migration som meddelt i den europæiske dagsorden for migration i maj sidste år? Hvordan vil Kommissionen behandle de klare konklusioner og anbefalinger, som blev fremsat på det 10. europæiske forum for børns rettigheder og konferencen i Malta om forsvundne i forbindelse med migration?

2. Hvad gør Kommissionen for at støtte medlemsstaterne med at omfordele flere børn fra Grækenland og Italien?

3. Hvordan vil Kommissionen sikre, at børn vil være en prioritet i den nuværende europæiske dagsorden for migration? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at migrantbørn ikke forsvinder ud af asylsystemet som følge af frygt for tilbagesendelse af irregulære migranter?

4. Hvilke skridt vil Kommissionen tage for at forbedre indberetningen af forsvundne børn til retshåndhævende instanser og hotline 116 000?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse