Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 205kWORD 19k
3 Φεβρουαρίου 2017
O-000009/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000009/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Θέμα: Η αντιμετώπιση της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη

Τον Ιανουάριο του 2016 η Ευρωπόλ αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 10.000 μεταναστόπουλα και προσφυγόπουλα αγνοούνται στην Ευρώπη, κατάσταση η οποία παραμένει αμετάβλητη μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα της «Missing Children Eurοpe», που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή, οι εν λόγω εξαφανίσεις παιδιών οφείλονται σε προβλήματα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών συνθηκών υποδοχής, της έλλειψης ενημέρωσης, των χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών επανένωσης οικογενειών και ορισμού ανάδοχης οικογένειας, καθώς και στον φόβο των παιδιών ότι θα τεθούν υπό κράτηση, θα σταλούν πίσω στη χώρα καταγωγής ή θα μεταφερθούν στην πρώτη χώρα άφιξής τους. Οι εξαφανίσεις παιδιών-μεταναστών δεν αναφέρονται συστηματικά. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, αυξάνονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διακίνηση, την εμπορία ανθρώπων και την επακόλουθη εκμετάλλευσή τους λόγω χρόνιας έλλειψης συντονισμού σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CΕΑS), συμπεριλαμβανομένης της λήψης στοχευμένων μέτρων για να αποτραπεί ο κίνδυνος να εξαφανιστούν παιδιά κατά τη μετανάστευση. Ενόψει ωστόσο της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα αυτού του θέματος, επιβάλλεται να αναληφθεί αμέσως δράση.

1. Πότε θα παρουσιάσει η Επιτροπή την ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία όλων των παιδιών κατά τη μετανάστευση, όπως ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση τον περασμένο Μάιο; Πώς προτίθεται η Επιτροπή να ανταποκριθεί στα σαφή συμπεράσματα και συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά το 10ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το συνέδριο «Lοst in Migratiοn» (Χαμένοι στη Μετανάστευση) στη Μάλτα;

2. Τι πράττει η Επιτροπή για να στηρίξει τα κράτη μέλη στη μετεγκατάσταση περισσότερων παιδιών από την Ελλάδα και την Ιταλία;

3. Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι τα παιδιά θα είναι προτεραιότητα στο παρόν CEAS; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι δεν εξαφανίζονται παιδιά-μετανάστες από το σύστημα ασύλου λόγω φόβων που σχετίζονται με την επαναπροώθηση παράτυπων μεταναστών;

4. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να βελτιώσει τις διαδικασίες καταγγελίας εξαφάνισης παιδιών στις αρχές επιβολής του νόμου και στην ανοικτή γραμμή 116 000;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου