Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 18k
3. veebruar 2017
O-000009/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000009/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, fraktsiooni ALDE nimel
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, fraktsiooni PPE nimel
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Teema: Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine

Europol tegi 2016. aasta jaanuaris teatavaks, et Euroopas on kadunuks jäänud vähemalt 10 000 lapsrändajat ja -pagulast, ning selline olukord on püsinud tänaseni muutumatuna. Organisatsiooni „Missing Children Europe“ korraldatud ja komisjoni kaasrahastatud uuringu põhjal selgus, et laste kadunuks jäämise taga on kaitseprobleemid, sh viletsad vastuvõtutingimused, teabe puudumine, aeganõudvad ja keerukad perekonna taasühinemine ja eestkostja määramise menetlused ning hirm kinnipidamise, päritoluriiki tagasisaatmise või esimesse saabumisriiki saatmise ees. Lapsrändajate kadunuks jäämisest ei anta korrapäraselt teada. Europoli sõnul suurendab riikliku ja piiriülese koostöö krooniline puudumine smugeldamise, inimkaubanduse ja muude taoliste ärakasutamistega seotud ohtusid.

Komisjon on juba teinud ettepaneku Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks ning kavandanud selleks sihipäraseid meetmeid lapsrändajate kadunuks jäämise vältimiseks. Pidades aga silmas probleemi tõsidust ja kiireloomulisust, on nõutav kohene tegutsemine.

1. Millal esitab komisjon möödunud aasta mais Euroopa rände tegevuskavas nimetatud tervikliku strateegia kõikide lapsrändajate kaitsmiseks? Mil moel rakendab komisjon selgeid järeldusi ja soovitusi, mis tehti lapse õiguste Euroopa foorumi 10. kohtumisel ja Maltas toimunud konverentsil „Lost in Migration“?

2. Kuidas toetab komisjon liikmesriike enamate laste ümberpaigutamisel Kreekast ja Itaaliast?

3. Kuidas kavatseb komisjon tagada, et lapsed jäävad praeguses Euroopa ühises varjupaigasüsteemis prioriteetseks? Milliste meetmetega kavatseb komisjon tagada, et lapsrändajad ei lähe varjupaigasüsteemist kaduma õigusliku aluseta rändajate tagasisaatmisega seotud hirmude tõttu?

4. Mida võtab komisjon ette selleks, et tõhustada lapse kadunuks jäämisest teatamist õiguskaitseorganitele ja valvetelefonil 116 000?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave