Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 190kWORD 19k
3. helmikuuta 2017
O-000009/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000009/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, ALDE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, PPE-ryhmän puolesta
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Aihe: Maahanmuuttajalasten katoamisten käsittely Euroopassa

Europol ilmoitti tammikuussa 2016, että Euroopassa on kadonnut ainakin 10 000 maahanmuuttaja- ja pakolaislasta ja katoamisia tapahtuu edelleen. Missing Children Europe -järjestön suorittaman ja komission osarahoittaman tutkimuksen avulla saatiin selville, että tällaiset lasten katoamiset liittyvät taustalla oleviin suojelua koskeviin ongelmiin, kuten huonoihin vastaanotto-oloihin, tiedonpuutteeseen samoin kuin perheiden yhdistämisen ja holhoojan nimittämisen edellyttämiin pitkiin ja monimutkaisiin menettelyihin. Lisäksi taustalla voi olla pelko pidätetyksi joutumisesta, palauttamisesta lähtömaahan tai siirrosta ensimmäiseen saapumismaahan. Kadonneista maahanmuuttajalapsista ei ilmoiteta järjestelmällisesti. Europolin mukaan on olemassa yhä suurempi ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan sekä niihin liittyvän hyväksikäytön riski, mikä johtuu kansallisen tason sekä rajat ylittävän koordinoinnin kroonisesta puutteesta.

Komissio on jo ehdottanut yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista, mikä käsittäisi kohdennettuja toimia maahanmuuttajalasten katoamisten estämiseksi. Ongelman vakavuus ja kiireellisyys huomioon ottaen toimiin on kuitenkin ryhdyttävä välittömästi.

1. Milloin komissio esittää kattavan strategian kaikkien muuttavien lasten suojelemiseksi viime toukokuussa esitetyn Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti? Miten komissio käsittelee lapsen oikeuksia käsitelleen 10. eurooppalaisen foorumin sekä maahanmuuton yhteydessä kadonneita henkilöitä käsitelleessä Maltan konferenssissa esitettyjä selkeitä johtopäätöksiä ja suosituksia?

2. Mitä komissio tekee tukeakseen jäsenvaltioita, jotta entistä enemmän lapsia voitaisiin siirtää Kreikasta ja Italiasta?

3. Miten komissio varmistaa, että lapset asetetaan etusijalle nykyisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä? Millaisin toimin komissio varmistaa, etteivät maahanmuuttajalapset katoa turvapaikkajärjestelmästä laittomien maahantulijoiden palauttamiseen liittyvien pelkojen vuoksi?

4. Miten komissio aikoo parantaa kadonneista lapsista ilmoittamista lainvalvontaviranomaisille ja miten se aikoo parantaa ”116 000” -tukipuhelinta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus