Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 19k
3. veljače 2017.
O-000009/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000009/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, u ime Kluba ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, u ime Kluba GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, u ime Kluba PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Predmet: Rješavanje problema nestanka djece migranata u Europi

Europol je u siječnju 2016. objavio da je u Europi nestalo najmanje 10 000 djece migranata i izbjeglica. Ta je brojka do danas ostala nepromijenjena. U istraživanju koje je provela organizacija Missing Children Europe i sufinancirala Komisija pokazalo se da su takvi slučajevi nestanka djece povezani s dubljim problemom zaštite, koji obuhvaća loše uvjete prihvata, nedostatak informacija, dugotrajan i složen postupak spajanja obitelji i dodjeljivanja skrbnika kao i strahove od zadržavanja, vraćanja u zemlju podrijetla ili slanja natrag u zemlju prvog ulaska. Nestanak djece migranata ne prijavljuje se sustavno. Prema podacima Europola zbog kroničnog nedostatka koordinacije na nacionalnoj i prekograničnoj razini povećani su rizici od krijumčarenja i trgovine ljudima te s njima povezanog iskorištavanja.

Komisija je već predložila reformu zajedničkog europskog sustava azila koja je obuhvaćala ciljane mjere za sprječavanje nestanka djece migranata. Međutim, s obzirom na ozbiljnost i hitnost tog problema nužno je djelovati odmah:

1. Kada će Komisija predstaviti sveobuhvatnu strategiju za zaštitu djece migranata, kako je najavila prošlog svibnja u Europskom migracijskom programu? Na koji će način Komisija uzeti u obzir jasne zaključke i preporuke donesene tijekom desete konferencije europskog foruma o pravima djece koja su „izgubljena u migraciji”, koja se održala na Malti?

2. Što Komisija poduzima kako bi pomogla državama članicama da se iz Grčke i Italije premjesti više djece?

3. Na koji će način Komisija zajamčiti da će djeca biti jedan od prioriteta trenutačnog zajedničkog europskog sustava azila? Koje će mjere Komisija poduzeti kako bi osigurala da djeca ne nestaju iz sustava azila zbog straha od vraćanja nezakonitih migranata?

4. Koje će korake Komisija poduzeti kako bi se poboljšao proces prijave nestale djece tijelima zaduženima za provedbu zakona i preko telefonske linije za pomoć 116 000?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena