Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 20k
2017 m. vasario 3 d.
O-000009/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000009/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, ALDE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, GUE/NGL frakcijos vardu
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, PPE frakcijos vardu
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Tema: Vaikų migrantų dingimo Europoje problemos sprendimas

2016 m. sausio mėn. Europolas paskelbė, kad Europoje dingo mažiausiai 10 000 vaikų migrantų ir pabėgėlių, – tai padėtis, kuri iki šiol nepakito. Organizacijai „Dingę vaikai Europoje“ atlikus tyrimus, kuriuos bendrai finansavo Komisija, nustatyta, kad vaikų dingimas susijęs su atitinkamomis apsaugos problemomis, įskaitant blogas priėmimo sąlygas, informacijos trūkumą, ilgas ir sudėtingas šeimos susijungimo ir globėjų skyrimo procedūras, taip pat baimę būti sulaikytiems, išsiųstiems į kilmės šalį ar perkeltiems į pirmąją atvykimo šalį. Apie dingusius vaikus migrantus nepranešama sistemingai. Europolo duomenimis, dėl to, kad nuolat trūksta koordinavimo nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu, didėja kontrabandos, prekybos žmonėmis ir susijusio išnaudojimo rizika.

Komisija jau pateikė pasiūlymą dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) reformos, įskaitant tikslines vaikų migrantų dingimo prevencijos priemones. Tačiau atsižvelgiant į šios problemos rimtumą ir skubą veiksmų imtis būtina nedelsiant:

1. Kada Komisija pateiks išsamią visų vaikų migrantų apsaugos strategiją, kaip buvo paskelbta praėjusių metų gegužės mėn. Europos migracijos darbotvarkėje? Kaip Komisija atsižvelgs į aiškias išvadas ir rekomendacijas, pateiktas per 10-ąjį Europos vaiko teisių forumą ir Maltoje įvykusią konferenciją „Lost in Migration“?

2. Ką daro Komisija, kad paremtų valstybes nares siekiant Europos Sąjungoje perkelti daugiau vaikų iš Graikijos ir Italijos?

3. Kaip Komisija užtikrins, kad dabartinėje BEPS vaikams būtų teikiama pirmenybė? Kokių priemonių Komisija imsis siekdama užtikrinti, kad vaikai migrantai nedingtų iš prieglobsčio sistemos dėl baimės, susijusios su neteisėtų migrantų grąžinimu?

4. Kokių priemonių Komisija imsis, kad pagerėtų padėtis, susijusi su pranešimais apie vaikų dingimą teisėsaugos tarnyboms ir Europos karštajai pranešimų apie dingusius vaikus linijai?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas