Deputātu jautājumi
PDF 195kWORD 19k
2017. gada 3. februāris
O-000009/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000009/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, ALDE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, GUE/NGL grupas vārdā
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, PPE grupas vārdā
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Temats: Bērnu migrantu pazušanas problēmas risināšana Eiropā

2016. gada janvārī Eiropols atklāja, ka Eiropā bez vēsts ir pazuduši vismaz 10 000 bērnu migrantu un bērnu bēgļu un ka situācija līdz šim brīdim nav mainījusies. Organizācijas “Missing Children Europe” veiktajā un Komisijas līdzfinansētajā pētījumā konstatēts, ka bērnu pazušana ir saistīta ar principiālām aizsardzības problēmām, tostarp sliktiem uzņemšanas apstākļiem, informācijas trūkumu, ģimenes atkalapvienošanās un aizbildņu iecelšanas procedūru ilgumu un sarežģītību, kā arī bailēm no aizturēšanas, nosūtīšanas uz izcelsmes valsti vai pārvietošanas uz pirmās ierašanās valsti. Par pazudušajiem bērniem migrantiem netiek sistemātiski ziņots. Pēc Eiropola rīcībā esošajiem datiem hroniskas valstu un pārrobežu līmeņa koordinācijas trūkuma dēļ arvien palielinās ar cilvēku kontrabandu, cilvēku tirdzniecību un citiem ekspluatācijas veidiem saistītais risks.

Komisija jau ir ierosinājusi veikt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) reformu, tostarp paredzot veikt pasākumus, kuru mērķis būtu nepieļaut bērnu migrantu pazušanu. Tomēr, ņemot vērā problēmas nopietnību un nepieciešamību to steidzami risināt, ir svarīgi rīkoties nekavējoties:

1. Kad Komisija iesniegs visaptverošu stratēģiju visu bērnu migrantu aizsardzībai, kā paziņots pagājušā gada maijā pieņemtajā Eiropas programmā migrācijas jomā? Kā Komisija rīkosies attiecībā uz skaidrajiem secinājumiem un ieteikumiem, kas tika izteikti 10. Eiropas forumā par bērnu tiesībām un Maltā notikušajā konferencē “Lost in Migration”?

2. Ko Komisija dara, lai palīdzētu dalībvalstīm pārcelt vairāk bērnu no Grieķijas un Itālijas?

3. Kā Komisija nodrošinās, ka bērni tiek uzskatīti par pašlaik spēkā esošās KEPS prioritāti? Kādus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka bērni migranti nepazūd no patvēruma sistēmas tāpēc, ka baidās no tā, ka viņus varētu atzīt par neatbilstīgiem migrantiem un viņiem varētu likt atgriezties izcelsmes valstī?

4. Ko Komisija darīs, lai uzlabotu ziņošanu par bērnu pazušanas gadījumiem tiesībaizsardzības struktūrām un palīdzības dienestam (palīdzības tālrunis 116 000)?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums