Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 19k
3 februari 2017
O-000009/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000009/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Betreft: Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa

In januari 2016 maakte Europol bekend dat er ten minste 10 000 migranten- en vluchtelingenkinderen zijn verdwenen in Europa en dat de situatie tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven. Uit een onderzoek dat door Missing Children Europe is uitgevoerd en door de Commissie is medegefinancierd, is naar voren gekomen dat dergelijke verdwijningen van kinderen verband houden met onderliggende problemen op het gebied van bescherming, waaronder slechte opvangvoorzieningen, gebrek aan informatie, langdurige en complexe procedures voor gezinshereniging en de benoeming van voogden, alsmede de angst om in detentie te worden geplaatst, te worden teruggestuurd naar het land van herkomst of te worden overgeplaatst naar het eerste land van aankomst. Er wordt niet systematisch melding gemaakt van de vermissing van migrantenkinderen. Volgens Europol is er, vanwege een chronisch gebrek aan coördinatie op nationaal en grensoverschrijdend niveau, sprake van een toenemend risico op mensensmokkel, mensenhandel en daarmee verband houdende uitbuiting.

De Commissie heeft reeds een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) voorgesteld, met inbegrip van gerichte maatregelen om de vermissing van migrantenkinderen te voorkomen. Gezien de ernst en de urgentie van deze kwestie is het echter noodzakelijk dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen:

1. Wanneer presenteert de Commissie de brede strategie voor de bescherming van alle migrantenkinderen, zoals in mei in de Europese migratieagenda is aangekondigd? Hoe denkt de Commissie uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen van de tiende bijeenkomst van het Europees Forum voor de rechten van het kind en de conferentie "Lost in Migration" in Malta?

2. Hoe helpt de Commissie de lidstaten om meer kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland en Italië?

3. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat kinderen een prioriteit worden in het huidige CEAS? Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om te voorkomen dat migrantenkinderen uit het asielstelsel verdwijnen vanwege angst in verband met de terugkeer van irreguliere migranten?

4. Welke stappen gaat de Commissie ondernemen om ervoor te zorgen dat via rechtshandhavingsinstanties of het alarmnummer 116 000 vaker melding wordt gemaakt van de vermissing van kinderen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling