Interpelacje
PDF 197kWORD 19k
3 lutego 2017
O-000009/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000009/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, w imieniu grupy ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, w imieniu grupy GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, w imieniu grupy PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Przedmiot: Walka z zaginięciami dzieci migrujących w Europie

W styczniu 2016 r. Europol ujawnił, że w Europie zaginęło co najmniej 10 000 dzieci będących migrantami i uchodźcami, który to stan rzeczy do dziś pozostaje bez zmian. Badania przeprowadzone przez Missing Children Europe i współfinansowane przez Komisję wykazały, że takie zaginięcia dzieci wiążą się z podstawowymi problemami w zakresie ochrony, w tym takimi jak złe warunki przyjmowania, brak informacji, długie i skomplikowane procedury łączenia rodzin i wyznaczania opiekunów, a także z obawami przed zatrzymaniem, odesłaniem do kraju pochodzenia lub transferem do kraju pierwszego wjazdu. Zaginięcia dzieci migrujących nie są systematycznie zgłaszane. Według Europolu rosną zagrożenia związane z przemytem ludzi, handlem ludźmi i łączącym się z tym wyzyskiem, ze względu na chroniczny brak koordynacji na szczeblu krajowym i transgranicznym.

Komisja zaproponowała już reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), w tym ukierunkowane środki mające na celu zapobieganie zaginięciom dzieci podczas migracji. Ze względu na powagę i pilność tej kwestii konieczne jest jednak natychmiastowe podjęcie działań:

1. Kiedy Komisja przedstawi kompleksową strategię na rzecz ochrony wszystkich dzieci podczas migracji, jak ogłoszono w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji w maju ubiegłego roku? Jak Komisja odniesie się do wyraźnych konkluzji i zaleceń poczynionych na Europejskim Forum na rzecz Praw Dziecka i na konferencji „Lost in Migration” na Malcie?

2. Jakie działania prowadzi Komisja, aby pomóc państwom członkowskim w relokacji większej liczby dzieci z Grecji i Włoch?

3. Jak Komisja zapewni priorytetowe traktowanie dzieci w obecnym WESA? Jakie środki przyjmie Komisja, aby zagwarantować, że dzieci migrujące nie będą znikać z systemu azylowego z powodu obaw związanych z odsyłaniem migrantów o nieuregulowanym statusie?

4. Jakie kroki podejmie Komisja, aby poprawić zgłaszanie zaginięć dzieci organom ścigania i na numer interwencyjny 116 000?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna