Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 19k
3 februarie 2017
O-000009/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000009/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, în numele Grupului PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Subiect: Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa

În ianuarie 2016, Europol a precizat că cel puțin 10 000 de copii migranți și refugiați au dispărut în Europa, o situație care rămâne neschimbată până astăzi. Cercetările efectuate de Missing Children Europe și cofinanțate de Comisie au constatat că aceste dispariții de copii sunt legate de problemele de protecție de fond, printre care condițiile precare de primire, lipsa de informații, reîntregirea familiei și procedurile de desemnare a unui tutore îndelungate și complexe, precum și temerile de a fi deținut, trimis înapoi în țara de origine sau transferat în țara de sosire inițială. Dispariția de copii migranți nu este raportată sistematic. Potrivit Europol, riscurile de introducere ilegală, de trafic și exploatare aferentă sunt în creștere, dată fiind lipsa cronică de coordonare la nivel național și transfrontalier.

Comisia a propus deja o reformă a Sistemului european comun de azi (CEAS), inclusiv măsuri specifice pentru a preveni dispariția de copii în cadrul migrației. Totuși, având în vedere gravitatea și caracterul urgent al acestei probleme, adoptarea imediată de măsuri este imperativă.

1. Când va prezenta Comisia o strategie cuprinzătoare pentru protecția tuturor copiilor din cadrul migrației, astfel cum a anunțat în Agenda europeană pentru migrație în mai anul trecut? Cum va aborda Comisia concluziile și recomandările clare prezentate cu ocazia celui de-al 10-lea Forum european privind drepturile copilului și a conferinței „Lost in Migration” din Malta?

2. Care sunt acțiunile întreprinse de Comisie pentru a sprijini statele membre în vederea transferării mai multor copii din Grecia și Italia?

3. În ce mod intenționează Comisia să asigure că copiii vor fi o prioritate în cadrul actualului CEAS? Care sunt măsurile pe care le va lua Comisia pentru a asigura că copiii migranți nu dispar din sistemul de azil din cauza temerilor legate de returnarea migranților în situație nereglementară?

4. Care sunt măsurile pe care le va lua Comisia pentru a îmbunătăți raportarea disparițiilor de copii către organismele de asigurare a respectării legii și linia telefonică de asistență 116 000?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică